Numer ogłoszenia: 127775 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125801 - 2010 data 17.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy, woj. mazowieckie, tel. 029 7178061, fax. 029 7178043.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: