Płoniawy: Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura - Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb
Numer ogłoszenia: 195190 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152672 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy, woj. mazowieckie, tel. 029 7178061, faks 029 7178043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Płoniawy-Bramura - Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką oraz wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i kruszywem w ciągu drogowym Płoniawy-Bramura - Łęgi od km 0+550 do km 3+000, odcinek 2.150 mb Wspólny słownik zamówień (KODY CPV): 45.23.32.28-3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.28-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ