Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze uczestniczącej w projekcie systemowym "Dziecięca akademia przyszłości" wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.